تنگه رغز

تور سه روزه تنگه رغز

🏕هیجان فرود از آبشارهای متعدد و پرش در حوضچه هایی با آب های
برای هر نفر
تنگه رغز, شیراز
3 روزه
3-6 مهر