قبل از رفتن به سفر باید به موارد زیر توجه کرد.

سافرای چیست؟

زمان سفر!

وسایل مورد نیاز؟